Skip to content

 

                                                                                        Załącznik
                                                                                        Do Uchwały nr.327/XXXIII/2001
                                                                                        Rady Miejskiej Ostrołęki
                                                                                        z dnia 30 marzec 2001r.
                                ZASADY I TRYB KORZYSTANIA
                                 Z CMENTARZA MIEJSKIEGO
                                     W OSTROŁĘCE

I. Postanowienia ogólne 
                                            § 1.
1. Cmentarz jest dostępny dla wszystkich codziennie w godzinach 7:00 - 20:00, przy czym:
    1/ od 20 pażdziernika do 10 listopada w godz. od 7:00 - 22:00, z zastrzeżeniem pkt.2
    2/ w dniu 1 i 2 listopada przez całą dobe
2.  Osoby przebywające na terenie Cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku.
3.  Zabrania się wjazdu wszelkim pojazdom z zastrzeżeniem pkt.4
4.  Dopuszcza się wjazd na Cmentarz w związku z budową nagrobków, po uiszczeniu zapłaty za wjazd Administratorowi.
5.  Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu oraz zabezpieczenie lub ubezpieczenie elementów nagrobka 
spoczywa na osobie urządzającej grób.
6.  Usnięte wieńce i kwiaty oraz inne elementy dekoracji mogił należy wyrzucać do przeznaczonych do tego celu pojemników.
    Zabrania się wrzucania do pojemników odpadów po robotach budowlanych.

                                                    § 2.

1.  Administrator Cmentarza administruje i zarzadza Cmentarzem w zakresie ustalonym przez  Zarząd Miasta na podstawie odreębnej umowy.
2.  Biuro Administratora mieści się w budynku Kaplicy na terenie Cmentarza przy ulicy Krańcowej w Ostrołece i czynne jest codziennie 
   w godz. 8:00 - 16:00 w dni robocze i w godz. 8:00 - 12:00 w soboty. 
3.  Formalności związane ze zleceniem przygotowania grobu, pobraniem opłat za sprzedaż miejsca grzebalnego i za usługi cmentarne oraz wyznaczeniem
   miejsca pochówku, załatwiane są w godzinach uzgodnionych z Administratorem.
4.  Za korzystanie z Cmentarza oraz za usługi cmentarne Administrator pobiera opłaty.
5.  Zgłoszenie przygotowania pochówku w grobie juz istniejącym, lub w nowym miejscu należy złożyć u Administratora na minimum 24 godz. przed 
   planowanym terminem pochówku.

                                                     § 3.  

Do podstawowych zadań Administratora należy: 

1/ Wyznaczanie kwater grzebalnych
2/ Kopanie grobów ziemnych ora murowanie grobów w kwaterach grobów murowanych
3/ Utrzymywanie Kaplicy, terenu Cmentarza oraz parkingów i zieleni przed Cmentarzem
4/ Utrzymanie ładu i porządku na Cmentarzu i terenie przyległym oraz utrzymanie dróg wewnętrznych,zieleni zabezpieczenie pojemników na nieczystosci
   wywóz odpadów
5/ Wykonywanie bieżących napraw i remontów
6/ Dokonywanie opłat za energię elektryczną i wodę
7/ Zakładanie i prowadzenie dokumentacji obowiązującej w cmentarnictwie, dokonywanie wpisów do ksiąg ewidencji zmarłych pochowanych
   na Cmentarzu i wydawanie zaświadczeń w tym zakresie

II. Tryb i sposób załatwiania spraw w biurze Administratora.

                                                       § 4.

    Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę uprawnioną Administratorowi Cmentarza dokumentów,
 o których mowa w art.11 ust.5 i 9 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych/ Dz.U. z 2000r.Nr 23, poz.295/.

                                                       § 5.

 Osoba zajmująca się pochowaniem zmarłego jest zobowiązana do udekumentowania uprawnień, o których mowa w art.10 ust. 1 ustawy
  o której mowa w § 4.

                                                       § 6.

 Decyzję o pochowaniu w alei zasłużonych podejmuje Zarząd Miasta Ostrołęki.

III. Postanowienia porządkowe.

                                               § 7.

1. Wszelką działalność na terenie Cmentarza mogą prowadzić wyłącznie podmioty gospodarcze uprawnione do jej prowadzenia na podstawie wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej.
2. Dopuszcza się organizacje pochówków przez inne niż Administrator zakłady pogrzebowe, z wyłączeniem zadań określonych w § 3 p.1 i 2,po spełnieniu
następujących warunków:
1/ Zakład pogrzebowy przyjmujący zgłoszenie pochówku na Cmentarzu Miejskim, zobowiązany jest do poinformowania rodziny zmarłego o opłatach
obowiązujących na Cmentarzu oraz o możliwości korzystania z kaplicy cmentarnej, wyposażonej w chłodnie i salę wystaw.
2/ Organizacja pochówku przez dany zakład pogrzebowy, powinna odbywać się z zachowaniem przepisów niniejszej uchwały.
3. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich i budowlanych mogą sprowadzić sprzęt i materiały na teren Cmentarza oraz wykonywać powierzone 
im prace tylko w dni robocze, po uzyskaniu zgody Administratora.
4. Zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawianie nie uprzątnientego
 terenu po wykonanych robotach.
5. Przygotowanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach.

                                                       § 8.

Ze względu na powagę Cmentarza, jako miejsca ostatniego spoczynku, zabrania się:
1/ Spożywania alkoholu oraz przebywania na terenie Cmentarza w stanie nietrzeźwym
2/ Wjeżdżania na teren Cmentarza pojazdami mechanicznymi i konnymi bez uprzedniego uzyskania zgody Administratora Cmentarza.
3/ Samowolnego ustawiania i przestawiania pojemników na śmieci
4/ Niszczenia zieleni i zaśmiecania terenu Cmentarza
5/ Samowolnego ustawiania ławek, ogrodzeń itp.
6/ Palenia ognisk
7/ Wprowadzania psów i innych zwierząt
8/ Przebywania dzieci do lat 8 bez opieki osób starszych
9/ Samowolnego sadzenia drzew i krzewów lub ich usuwania
10/ Ustawiania nagrobków przez osoby nieuprawnione
11/ Umieszczania napisów, plansz, reklam itp. na terenie i w obrębie Cmentarza bez uzyskania zgody Administratora
12/ Prowadzenia handlu obwoźnego i obnośnego

                                                        § 9.

 Uwagi i wnioski dotyczące Cmentarza można zgłaszać do Księgi Skarg i Wniosków, której jeden egzemplarz znajduje się u Administratora, a drugi w
 Urzędzie Miejskim.